Manichi Yoshimura
Manichi Yoshimura
Nanae Aoyama
Nanae Aoyama
Ko Machida
Ko Machida

Choukitsu Kurumatani
Choukitsu Kurumatani
Ae-ran Kim
Ae-ran Kim
Morio Kita
Morio Kita
Götz Wienold
Götz Wienold
Osamu Dazai
Osamu Dazai
Yi-seol Kim
Yi-seol Kim

Junichiro Tanizaki
Junichiro Tanizaki
Rudolf Lindau
Rudolf Lindau
Takiji Kobayashi
Takiji Kobayashi

Kazuki Kaneshiro
Kazuki Kaneshiro
Shun'u Nakamura
Shun'u Nakamura
Erwin Knipping
Erwin Knipping