Manichi Yoshimura
Manichi Yoshimura
Nanae Aoyama
Nanae Aoyama
Ko Machida
Ko Machida

Choukitsu Kurumatani
Choukitsu Kurumatani
Ae-ran Kim
Ae-ran Kim
Morio Kita
Morio Kita
Götz Wienold
Götz Wienold
Osamu Dazai
Osamu Dazai
Yi-seol Kim
Yi-seol Kim

Rudolf Lindau
Rudolf Lindau
Takiji Kobayashi
Takiji Kobayashi